Vicoders Points

Cách tính điểm hàng tháng cho các thành viên

Điểm hàng tháng của các thành viên (Point) là số điểm mà các thành viên sẽ nhân được dựa trên thành quả làm việc trong tháng đó (Số lượng, chất lượng công việc và ý thức chấp hành nội quy). Dựa vào số điểm này mà các thành viên sẽ được xét duyệt nhân viên xuất sắc của tháng / năm và sẽ nhân được số tiền thưởng tương ứng.

Cách tính mức thưởng cho từng cá nhân

  • Mỗi cá nhân khi bắt đầu được giao một công việc thì phải có nhiệm vụ làm rõ công việc mình được giao.

  • Sau khi công việc được làm rõ thì phải đưa ra mức thời gian hoàn thành dự kiến cho công việc đó.

  • Mức thời gian hoàn thành dự kiến sẽ được kiểm tra mức độ hợp lí, nếu chưa hợp lí thì mỗi cá nhân có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

  • Mỗi công việc sẽ được chia nhỏ thành các thành phần, tương ứng với một số point.

  • Mỗi cá nhân khi hoàn thành phần việc nào đó sẽ nhận được số point của phần việc đó.

  • Hiện tại số người có số tiền thưởng cao nhất sẽ được tính là nhân viên xuất sắc của phòng và được nhận khoản tiền thưởng của nhân viên xuất sắc.

Các khoản giảm trừ

Khi mỗi cá nhân nghỉ làm vì bất kì lí do gì đều sẽ bị trừ một lượng point tương ứng với thời gian nghỉ.

Trong các trường hợp sẽ được người quản lí xem xét để đưa ra mức trừ point (có thể không trừ) 

Khi vượt quá thời gian ước lượng gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án và sự hài lòng của khách hàng cũng sẽ bị giảm trừ lượng point. 

Trường hợp dự án không thể lấy được tiền công mà lí do đến từ phía cá nhân thì cá nhân sẽ hoàn toàn không được nhận phần point của công việc đó. 

Trường hợp cá nhân làm chậm tiến độ so với thời gian dự kiến gây ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sẽ bị giảm trừ một lượng point (lượng point sẽ tuỳ trường hợp cụ thể, thường sẽ là 50% tổng lượng point của phần việc bị chậm). 

Các hành vi không tốt khi làm việc hoặc vi phạm nội quy công ty sẽ bị giảm trừ point, phần giảm trừ sẽ tuỳ từng trường hợp sẽ được bộ phận quản lí đưa ra mức giảm trừ cụ thể.

 Tổng số point giảm trừ nếu vượt quá số point đạt được của tháng thì phần vượt quá sẽ bị trừ vào tháng sau. 

Số point giảm trừ sẽ được tính vào cuối tháng. 

Số point bị trừ = (Tổng số point tháng của cá nhân / số ngày làm việc (tính tròn 30 ngày) * Số ngày nghỉ

Cách tính điểm số

 Điểm số của 1 task sẽ được tính toán dựa trên các chỉ tiêu sau:

  • Độ khó của task - độ khó của task được chia làm các cấp độ từ 1 đến 4 

  • Thời gian làm task tính bằng giờ

  • Trọng số của dự án - các dự án thường có trọng số bằng nhau là 1, nhưng trong 1 số trường hợp đặc biệt ví dụ dự án đặc thù, hoặc dự án có quá nhiều task nhỏ không khó nhưng làm mất thời gian sẽ được đánh mức trọng số khác để cân đối với các dự án khác

  • Phần giản trừ - phần trăm giảm trừ số điểm của mỗi task, phần giảm trừ sẽ được tính toán dựa trên: mức độ không hài lòng của khách hàng, thời gian quá hạn của task

Point = Độ khó * Thời gian(h) * (100 - Giảm trừ(%))

Tổng số point trong tháng bằng tổng số point của tất cả các task hoàn thành trong tháng.


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.