Hi!

Chào mừng tất cả các thím đã đến với Forum này, nơi đây sẽ là nơi chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lí cũng như các vấn đề học thuật trong Lập trình web nói chung và trong PHP nói riêng. Các bạn trẻ nào có nhu cầu cần giải quyết xin mời đăng bài viết lên đây, sẽ có người cũng có nhu cầu như bạn, có thể họ sẽ giúp bạn giải quyết cũng có thể không, nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó thần linh sẽ đến bên bạn. Chào mừng đến viplus.vicoders.com - cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính, à nhầm khoảng cách.

Badges

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful. Badges appear on your profile page, and your posts.

Supporter 4 awarded users First upvote
Autobiographer 3 awarded users Completed own biography
Popular Question 2 awarded users Asked a question with at least 150 views
Student 1 awarded users Asked first question with at least one up vote
Editor 1 awarded users First edit
Notable Question 0 awarded users Asked a question with at least 250 views
Famous Question 0 awarded users Asked a question with at least 500 views
Credible Question 0 awarded users Question set as favorite by 1 user
Favorite Question 0 awarded users Question set as favorite by 5 users
Stellar Question 0 awarded users Question set as favorite by 25 users
Nice Question 0 awarded users Question voted up 4 times
Good Question 0 awarded users Question voted up 6 times
Great Question 0 awarded users Question voted up 15 times
Scholar 0 awarded users Asked a question and accepted an answer
Teacher 0 awarded users Received at least 3 upvote for an answer for the first time
Nice Answer 0 awarded users Answer voted up 4 times
Good Answer 0 awarded users Answer voted up 6 times
Great Answer 0 awarded users Answer voted up 15 times
Enlightened 0 awarded users Answer was accepted with 3 or more votes
Guru 0 awarded users Answer accepted with 15 or more votes
Self-Learner 0 awarded users Answered own question with at least 4 up votes
Commentator 0 awarded users Posted 10 comments
Pundit 0 awarded users Left 10 answers with score of 10 or more
Chief Commentator 0 awarded users Posted 100 comments
Taxonomist 0 awarded users Created a tag used by 15 questions
Critic 0 awarded users First downvote
Disciplined 0 awarded users Deleted own post with 3 or more upvotes
Peer Pressure 0 awarded users Deleted own post with 3 or more downvotes

Keep in Touch

About This Community

Chào mừng tất cả các thím đã đến với Forum này, nơi đây sẽ là nơi chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lí cũng như các vấn đề học thuật trong Lập trình web nói chung và trong PHP nói riêng. Các bạn trẻ nào có nhu cầu cần giải quyết xin mời đăng bài viết lên đây, sẽ có người cũng có nhu cầu như bạn, có thể họ sẽ giúp bạn giải quyết cũng có thể không, nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó thần linh sẽ đến bên bạn. Chào mừng đến viplus.vicoders.com - cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính, à nhầm khoảng cách. Read Guidelines