Hi!

Chào mừng tất cả các thím đã đến với Forum này, nơi đây sẽ là nơi chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lí cũng như các vấn đề học thuật trong Lập trình web nói chung và trong PHP nói riêng. Các bạn trẻ nào có nhu cầu cần giải quyết xin mời đăng bài viết lên đây, sẽ có người cũng có nhu cầu như bạn, có thể họ sẽ giúp bạn giải quyết cũng có thể không, nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó thần linh sẽ đến bên bạn. Chào mừng đến viplus.vicoders.com - cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính, à nhầm khoảng cách.

1

Cách tạo custom post type bằng câu lệnh - Create custom post type by command

By
02. Garung [Dev PHP Lead]
on 4/21/17, 10:18 AM 43 views

Chèn nội dung sau vào 1 file, rồi gọi chúng ra trong file function.php

Bạn có thể chèn vào file đó vào function.php bằng cách require hoặc require_once của php.

<?php


 /* ==================================================

 Books Post Type Functions

 ================================================== */
 $args = array(
     "label" => _x('Category', 'category label', THEME_NAME),
     "singular_label" => _x('Sự kiện lịch sử', 'category singular label', THEME_NAME),
     'public' => true,
     'hierarchical' => true,
     'show_ui' => true,
     'show_in_nav_menus' => true,
     'args' => array( 'orderby' => 'term_order' ),
        'rewrite' => array(
                                            'slug' => 'su-kien-lich-su',
                                            'with_front' => false ),
     'query_var' => true
 );

 register_taxonomy( 'su-kien-lich-su', 'sukienlichsu', $args );


 add_action('init', 'sukienlichsu_register');

 function sukienlichsu_register() {

     $labels = array(
         'name' => _x('Sự kiện lịch sử', 'post type general name', THEME_NAME),
         'singular_name' => _x('Sự kiện lịch sử', 'post type singular name', THEME_NAME),
         'add_new' => _x('Add New', 'job', THEME_NAME),
         'add_new_item' => __('Add New', THEME_NAME),
         'edit_item' => __('Edit ', THEME_NAME),
         'new_item' => __('New', THEME_NAME),
         'view_item' => __('View', THEME_NAME),
         'search_items' => __('Search', THEME_NAME),
         'not_found' => __('Không sự kiện nào được thêm', THEME_NAME),
         'not_found_in_trash' => __('Không có gì trong thùng rác', THEME_NAME),
         'parent_item_colon' => ''
     );

     $args = array(
         'labels' => $labels,
         'public' => true,
         'show_ui' => true,
         'show_in_menu' => true,
         'show_in_nav_menus' => true,
            'rewrite' => array('slug' => 'bai-viet-su-kien-lich-su','with_front' => false ),
         'supports' => array('title', 'editor', 'excerpt', 'thumbnail'),
         'has_archive' => true,
         'taxonomies' => array('su-kien-lich-su', 'post_tag',)
        );

     register_post_type( 'sukienlichsu' , $args );
 }
 add_filter("manage_edit-sukienlichsu_columns", "sukienlichsu_edit_columns");
 function sukienlichsu_edit_columns($columns){
         $columns = array(
             "cb" => "<input type=\"checkbox\" />",
             "thumbnail" => "",
             "title" => __("Sự kiện lịch sử", THEME_NAME),
             "description" => __("Description", THEME_NAME),
             "su-kien-lich-su" => __("Categories", THEME_NAME)
         );

         return $columns;
 }

?>

0
30. Ken VO [Lead]
On 4/21/17, 7:58 PM

@Dậu: gọi ra trong file functions.php kiểu gì nhỉ? Dậu có thể nói / ghi rõ hơn được không? :)


0

bài viết đã được cập nhật ạ


0
30. Ken VO [Lead]
On 5/2/17, 8:57 PM

Ok em :)


Add a Comment

Keep in Touch

About This Community

Chào mừng tất cả các thím đã đến với Forum này, nơi đây sẽ là nơi chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lí cũng như các vấn đề học thuật trong Lập trình web nói chung và trong PHP nói riêng. Các bạn trẻ nào có nhu cầu cần giải quyết xin mời đăng bài viết lên đây, sẽ có người cũng có nhu cầu như bạn, có thể họ sẽ giúp bạn giải quyết cũng có thể không, nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó thần linh sẽ đến bên bạn. Chào mừng đến viplus.vicoders.com - cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính, à nhầm khoảng cách. Read Guidelines

Question tools

3 follower(s)

Stats

Asked: 4/21/17, 10:18 AM
Seen: 43 times
Last updated: 5/2/17, 8:58 PM