Hi!

Chào mừng tất cả các thím đã đến với Forum này, nơi đây sẽ là nơi chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lí cũng như các vấn đề học thuật trong Lập trình web nói chung và trong PHP nói riêng. Các bạn trẻ nào có nhu cầu cần giải quyết xin mời đăng bài viết lên đây, sẽ có người cũng có nhu cầu như bạn, có thể họ sẽ giúp bạn giải quyết cũng có thể không, nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó thần linh sẽ đến bên bạn. Chào mừng đến viplus.vicoders.com - cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính, à nhầm khoảng cách.

2

Thêm Chuyên mục con trên trang category - display sub-menu on Category Page

By
02. Garung [Dev PHP Lead]
on 4/17/17, 3:16 AM 40 views

Lấy ra các menu con trên menu hiện tại để hiển thị trên trang category (category.php):


$menuLocations = get_nav_menu_locations();
$menuID = $menuLocations['home-menu'];
$nav_menu_items = wp_get_nav_menu_items($menuID);
$this_item = current( wp_filter_object_list( $nav_menu_items, array( 'object_id' => get_queried_object_id() ) ) );
$parent_id = $this_item->ID;
$depth = true;
$nav_menu_item_list = array();
foreach ( (array) $nav_menu_items as $nav_menu_item ) {
     if ( $nav_menu_item->menu_item_parent == $parent_id ) {
         $nav_menu_item_list[] = $nav_menu_item;
         if ( $depth ) {
             if ( $children = get_nav_menu_item_children( $nav_menu_item->ID, $nav_menu_items ) )
                $nav_menu_item_list = array_merge( $nav_menu_item_list, $children );
        }
    }
}
if(!empty($nav_menu_item_list)) {
    echo '<h5><strong>Thông tin cùng chuyên mục:</strong></h5>';
        foreach ($nav_menu_item_list as $key => $item) { ?>
            <li style="list-style: none;">
                <p><i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i>
                    <a href="<?php echo $item->url; ?>"><?php echo $item->title; ?></a></p>
            </li>
<?php
    }
}

Add a Comment

Keep in Touch

About This Community

Chào mừng tất cả các thím đã đến với Forum này, nơi đây sẽ là nơi chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lí cũng như các vấn đề học thuật trong Lập trình web nói chung và trong PHP nói riêng. Các bạn trẻ nào có nhu cầu cần giải quyết xin mời đăng bài viết lên đây, sẽ có người cũng có nhu cầu như bạn, có thể họ sẽ giúp bạn giải quyết cũng có thể không, nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó thần linh sẽ đến bên bạn. Chào mừng đến viplus.vicoders.com - cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính, à nhầm khoảng cách. Read Guidelines

Question tools

3 follower(s)

Stats

Asked: 4/17/17, 3:16 AM
Seen: 40 times
Last updated: 4/17/17, 3:52 AM