Hi!

Chào mừng tất cả các thím đã đến với Forum này, nơi đây sẽ là nơi chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lí cũng như các vấn đề học thuật trong Lập trình web nói chung và trong PHP nói riêng. Các bạn trẻ nào có nhu cầu cần giải quyết xin mời đăng bài viết lên đây, sẽ có người cũng có nhu cầu như bạn, có thể họ sẽ giúp bạn giải quyết cũng có thể không, nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó thần linh sẽ đến bên bạn. Chào mừng đến viplus.vicoders.com - cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính, à nhầm khoảng cách.

1

Thêm tài khoản admin trên wordpress - add account admin on wordpress

By
02. Garung [Dev PHP Lead]
on 4/17/17, 10:47 PM 48 views
INSERT INTO `wp_users` (`user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_status`)VALUES ('newadmin', MD5('pass123'), 'firstname lastname', 'email@example.com', '0');


INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, (Select max(id) FROM wp_users), 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";s:1:"1";}');
INSERT INTO `wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, (Select max(id) FROM wp_users), 'wp_user_level', '10');

0
13. khutran [SEC Lead]
On 4/21/17, 12:13 AM

INSERT INTO `wp_users` (`ID`, `user_pass`, `user_email`, `user_url`, `user_nicename`, `display_name`, `user_registered`, `user_login`)VALUES ('99', MD5('$pw'), 'test.vicoders@gmail.com', '', '', 'testacc', now(), 'testacc'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'nickname', 'testacc'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'first_name', 'testacc'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'last_name', 'testacc'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'description', ''); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'rich_editing', 'true'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'comment_shortcuts', 'false'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'admin_color', 'fresh'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'use_ssl', '0'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'show_admin_bar_front', 'true'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'locale', ''); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'wp_capabilities', 'a:1:{s:11:\"contributor\";b:1;}'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'wp_user_level', '1'); INSERT INTO `wp_usermeta` (`user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (99, 'dismissed_wp_pointers', '');


0
30. Ken VO [Lead]
On 4/21/17, 7:53 PM

@Khu : Khu format code lại phát, nhìn một đống thế này hơi khó hiểu :D


Add a Comment

Keep in Touch

About This Community

Chào mừng tất cả các thím đã đến với Forum này, nơi đây sẽ là nơi chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến tâm sinh lí cũng như các vấn đề học thuật trong Lập trình web nói chung và trong PHP nói riêng. Các bạn trẻ nào có nhu cầu cần giải quyết xin mời đăng bài viết lên đây, sẽ có người cũng có nhu cầu như bạn, có thể họ sẽ giúp bạn giải quyết cũng có thể không, nhưng chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó thần linh sẽ đến bên bạn. Chào mừng đến viplus.vicoders.com - cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính, à nhầm khoảng cách. Read Guidelines

Question tools

3 follower(s)

Stats

Asked: 4/17/17, 10:47 PM
Seen: 48 times
Last updated: 4/21/17, 7:52 PM