Để sắp xếp thứ tự công việc, đặc biệt là khi một người cần biết nên làm công việc nào trước, hoặc với một dự án cần biết làm việc nào trước, thì có thể dùng tính năng sắp xếp thứ tự công việc của Viplus như video sau: http://viplus.vicoders.com/slides/slide/su-dung-tinh-nang-project-va-he-thong-sap-xep-cong-viec-cua-viplus-15 (là một ưu điểm quan trọng của Viplus)

Need more info?

This documentation page has been extracted from the Q&A section where you can discuss it and get feedback.
Related question